zondag 26 maart 2017

Bezoek aan de vuilstort van Blaringhem, Frankrijk (maart 2017)

(English below)

In de week van 13 t/m 17 maart brachten wij, Maarten van Kleinwee en Jacob Jan de Vries een bezoek aan de vuilstort van Blaringhem, Frankrijk.


Eerder deden wij dit al in oktober 2016, aan het begin van de winter. Wij waren benieuwd wat de verschillen zouden zijn in de aantallen meeuwen uit Nederland nu de winter ten einde loopt.

Dit verschil was groot: zagen wij in oktober 111 individuen uit Nederland, nu waren het er nog maar 28. Daarvan droegen 23 een ring uit het project van Buijs Eco Consult.
Slechts 3 van de individuen die wij in oktober zagen waren ook nu (nog) in maart aanwezig.

Wat opviel was het lage aantal jonge meeuwen: van de 28 meeuwen waren er slechts 7 sub-adult. Van deze 7 waren er slechts 2 in hun eerste levensjaar, terwijl dat er in oktober 24 waren.

Een ander groot verschil was de aanwezigheid van Kleine Mantelmeeuwen: deze trekken na het broedseizoen naar hun overwinteringsgebieden in Zuid Europa en Noord Afrika en zijn in de winter niet aanwezig in Nederland. In oktober zagen wij daarom slechts 3 Nederlandse Kleine Mantelmeeuwen: één was in zijn eerste levensjaar en de andere twee waren adult. Tijdens ons bezoek in maart lag het aantal Kleine Mantelmeeuwen beduidend hoger, namelijk 14 van de 28. De overige 14 waren Zilvermeeuwen.

Deze cijfers geven duidelijk aan dat de meeste adulte Zilvermeeuwen zoals verwacht al richting hun broedkolonies vertrokken waren, dat de jonge meeuwen (die nog niet oud genoeg zijn om te broeden) ook weer verder zijn gaan zwerven, en dat de migratie van Kleine Mantelmeeuwen vanuit het zuiden in volle gang was.

Hoogtepunt van de waarnemingen was het zien van een adulte Kleine Mantelmeeuw (geringd door Buijs Eco Consult) die wij in januari in Marokko aflazen en in Blaringhem weer tegen kwamen.

Wederom willen wij graag de volgende mensen bedanken voor het succesvol maken van dit bezoek: Eric Stienen en Marc van de Walle van het INBO voor het contact leggen met Baudelet en het aanvragen van de toestemming, het management van Baudelet Blaringhem voor het verlenen van de toestemming en voor hun gastvrijheid, en Roland-Jan Buijs van Buijs Eco Consult voor zijn waardevolle assistentie.

Hieronder volgt een foto-overzicht van de door ons waargenomen meeuwen met een kleurring van Buijs Eco Consult.

In the week of 13 - 17 March we, Maarten van Kleinwee and Jacob Jan de Vries, visited the landfill of Blaringhem in northern France.

We previously visited this location in October 2016, at the beginning of the winter. We were curious to see what the differences would be in the numbers of gulls from the Netherlands now that the winter is coming to an end.

It turned out that this difference was large: while we saw 111 individuals from the Netherlands in October, in March we only saw 28. Of these 28, 23 were fitted with a ring from Buijs Eco Consult. Only 3 individuals that we saw in October were also (still) present in March.

What was also noticable was the low number of young gulls: only 7 of the 28 gulls were sub-adult. Of these 7 only 2 were in their first year, compared to 24 in October.

Another big difference was the presence of Lesser Black-backed Gulls: these migrate after the breeding season to their wintering locations in the south of Europe and the north of Africa and are therefore not present in the winter in the Netherlands. In October we therefore saw only 3 Dutch Lesser Black-backed Gulls: one in its first year and 2 adults. In March the number of Lesser Black-backed Gulls was significantly higher: 14 out of 28. The other 14 were Herring Gulls.

These numbers clearly show that most of the adult Herring Gulls had already left for their breeding colonies (as expected), that the young gulls had also left, and that the migration of Lesser Black-backed was in full swing.

Highlight of our observations was seeing an adult Lesser Black-backed Gull (ringed by Buijs Eco Consult) which we had previously observed in Morocco in January.

We would like to again express our thanks to the following people for making this a successful trip: Eric Stienen and Marc van de Walle from INBO Belgium for contacting Baudelet and arranging the permit, the management of Baudelet Blaringhem for granting us permission and for their hospitality, and to Roland-Jan Buijs of Buijs Eco Consult for his valuable assistance.

Below a photo impression of some of the gulls fitted with a ring from Buijs Eco Consult that we observed.


Zilvermeeuwen / Herring Gulls 
Kleine Mantelmeeuwen / Lesser Black-backed Gulls   

maandag 30 januari 2017

Bezoek aan Marokko op zoek naar Kleine Mantelmeeuwen

(English below)

In de week van 3 t/m 13 januari brachten wij, Maarten van Kleinwee en Jacob Jan de Vries een bezoek aan Marokko, en wel het gebied langs de kust tussen Agadir en El Jadida.

Marokko is een belangrijke overwinteringsplek voor de Kleine Mantelmeeuwen die in Nederland en veel andere West-Europese landen broeden. We weten dit op basis van gekleurringde meeuwen die hier afgelezen worden, onder andere van het project wat Buijs Eco Consult in het Delta-gebied uitvoert.

Behalve de hoge temperatuur worden de meeuwen ook aangetrokken door de grote hoeveelheid voedsel die langs de kust van Marokko aanwezig is in de vorm van vis (afval van vissers en visfabrieken) en huisafval (vuilstortplaatsen). Goed toeven dus als je Kleine Mantelmeeuw bent!Video: De visfabriek bij Anza trekt duizenden Kleine Mantelmeeuwen aan.

Tijdens onze reis langs diverse lokaties kwamen wij naast Kleine Mantelmeeuwen uit het Delta-gebied (zo'n 90 stuks) ook Kleine Mantels tegen uit de kolonies van het Forteiland van IJmuiden (7x) en Texel (11x). Ook zijn meeuwen gezien uit landen om ons heen. Geringde Kleine Mantelmeeuwen die wij gezien hebben waren naast Nederland ook afkomstig uit: België, Schotland, Engeland, Wales, Guernsey, IJsland, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Portugal.

In totaal lazen wij 620 keer een ring af van zo'n 410 verschillende Kleine Mantelmeeuwen.

Dat er in Noorwegen erg veel meeuwen geringd worden bleek wel uit het opvallend hoge aantal individuen die wij uit dat land tegen kwamen: zo rond de 120. Tot aan de laatste dag toe hebben wij nog nieuwe Noorse ringen afgelezen, ook op lokaties die wij al vele malen bezocht hadden.

Daartegenover stond het lage aantal ringen uit Noord-Duitsland (14) wat afstak tegen de ringen uit Denemarken (50), ondanks dat dit bijna dezelfde regio is.

Bij het ontvangen van de ringgegevens bleek ook dat veel van de geringde meeuwen óf lange tijd niet meer gezien waren óf alleen in Marokko waargenomen worden. Door verplaatsingen binnen het broedgebied (naar een lokatie waar niet afgelezen wordt bijvoorbeeld) worden sommige meeuwen dus niet meer in het land waar ze geringd zijn afgelezen. Ook dit aspect maakt het afreizen van waarnemers naar deze gebieden zowel interessant als erg belangrijk voor het onderzoek.

Hieronder volgt een fotoimpressie van onze reis.

In the week of January 3-13, Maarten van Kleinwee and Jacob Jan de Vries visited the coastal towns of Morocco, the area between Agadir and El Jadida.

Morocco is an important wintering location for the many Lesser Black-backed Gulls that breed in Holland and many other Western European countries. We know this based on observations of colour-ringed gulls that are observed here, projects such as those that are run by Buijs Eco Consult in the Delta area in the south-west of the Netherlands.

Besides the high temperatures, the gulls are also attracted by the high volumes of food that are available along the coast of Morocco in the form of fish (discards from fishing vessels and waste from fish factories) and human waste (land fills and waste dumps). A good spot to spend the winter when you're a Lesser Black-backed!

During our trip we visited various locations and apart from Lesser Black-backed Gulls from the Delta-region (about 90), we also came across Dutch gulls from the colonies from IJmuiden (7) and Texel (11). Other countries that were represented were Belgium, Scotland, England, Wales, Guernsey, Iceland, Norway, Denmark, Germany, France and Portugal.

We ended up with some 620 observations of about 410 individual Lesser Black-backed Gulls.

The high ringing activities in Norway showed very well in the large number of Norwegian rings that we read (about 120). Until the very last day we kept seeing new rings, even at locations that we had visited many times already.

The low number of rings from Northern-Germany (14) stood out against the high number from Denmark (50), even though that is pretty much the same region.

When the ringing details started to come in it also became clear to us that many gulls had either not been seen for a long time or are only observed in Morocco. Possibly due to relocations in the breeding area, some of these gulls are therefore not observed anymore in the country where they were ringed. This makes travelling to locations such as Morocco even more interesting and valuable for the research that is being done.

Below follows a short photo impression of our trip.maandag 16 januari 2017

Portugal - Spanje 2016-2017

Tussen 24-12-2016 en 6-1-2017 verbleven wij in de Algarve (PT) en Huelva (ES). In deze regio overwinteren zoals bekend veel geringde meeuwen uit de Nederlandse Delta. In totaal werden 25 verschillende ringen afgelezen die door mijzelf of mijn collega's zijn aangelegd. Daarnaast bestond de zogenaamde bijvangst uit geringde kleine mantelmeeuwen uit IJsland, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Engeland, Wales, Schotland, Guernsey, België en Frankrijk. Buiten kleine mantelmeeuwen werden ook andere geringde soorten aangetroffen waaronder geelpootmeeuw, audouins meeuw, zwartkopmeeuw, dunbekmeeuw, lepelaar, Europese flamingo, scholekster, zwarte ibis, steltkluut, kluut en ooievaar. In totaal werden 223 ringaflezingen verzameld. Hieronder een impressie in beeld.